ABC ECR

 W jednym z ostatnich wydań PACKAGING POLSKA, w ramach cyklu o opakowaniach gotowych na półkę – SRP, jako dobre praktyki biznesowe przedstawiliśmy zalecenia w zakresie efektywnego stosowania SRP w miejscu sprzedaży. Teraz przedstawimy narzędzia ECR  (Efektywnej Obsługi Klienta) w Wielkiej Brytanii, na rzecz wdrażania SRP w praktyce. Wyjaśnimy też dlaczego warto stosować zasady działania ECR w całym łańcuchu dostaw, w tym w branży opakowaniowej, i na czym one polegają.

 

 

Anna Kosmacz-Chodorowska

Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska

 

Poniższe i wszystkie publikowane w poprzednich wydaniach zalecenia, jak wdrażać w praktyce opakowania gotowe na półkę, zostały opracowane przez firmy członkowskie ECR Europe, inne zaangażowane przedsiębiorstwa i organizacje oraz Accenture. Chociaż zawarte w tych publikacjach zalecenia są promowane przez członków ECR, to niekoniecznie wszyscy zatwierdzają każdą technikę, proces czy zasadę, jakie zostały opisane w cytowanym dokumencie. Pomocne we wdrażaniu SRP mogą się okazać dodatkowo dwa narzędzia wypracowane przez ECR w Wielkiej Brytanii: „Kalkulator rozmiaru opakowania” oraz „Drzewo decyzyjne RRP”. Zaleca się, aby firmy i organizacje wykorzystujące powyższe systemy zwróciły się o profesjonalne doradztwo, odpowiadające ich konkretnym wymaganiom.

 

Poniżej przedstawiono przykład obliczenia rozmiaru opakowania, uwzględniając takie dane, jak: tempo sprzedaży, minimalny stan półki oraz minimalną ilość na składzie w sklepie utrzymywaną w opakowaniach. W wyniku obliczeń uzyskujemy zalecaną liczbę sztuk jednostek konsumenckich (towaru) w opakowaniu gotowym na półkę: 

Opis osoby

 

Drzewo decyzyjne RRP

Poprzez drugie wymienione narzędzie w wyniku prostych pytań i odpowiedzi uzyskujemy podpowiedzi o jakich sugerowanych cechach należy zastosować opakowanie gotowe na półkę:

 

Lepiej, szybciej i taniej

Metodologię uzasadnienia biznesowego SRP i pozostałe zalecenia, opracowane przez ECR Europe, zostały przyjęte do stosowania na co dzień przez największe polskie firmy przemysłowo-handlowe w branży towarów szybko rotujących, zrzeszone w ECR Polska i należące do największych klientów producentów opakowań. Ścisła współpraca firm – dostawców i użytkowników opakowań jest konieczna we wszystkich aspektach biznesowych. Jak taką współpracę realizować według najlepszych zasad – tym zajmuje się kompleksowo właśnie ECR. Efektywna Obsługa Konsumenta jest strategią funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu, która uczyniła dystrybucję polem skutecznej walki konkurencyjnej. Jej celem jest lepsza reakcja na potrzeby konsumenta, z równoczesnym maksymalnym wykorzystaniem możliwości redukcji kosztów w całym łańcuchu dostaw poprzez współpracę partnerów handlowych. Misją ECR jest hasło „współpracując zaspokajamy potrzeby konsumentów - lepiej, szybciej i taniej”, będąca w zasadzie misją pośrednio wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a więc i producentów opakowań. ECR łączy bowiem partnerskimi więzami przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, których zgodna współpraca w całym łańcuchu dostaw prowadzi do osiągania wspólnych korzyści. Na zakończenie zatem wytycznych w zakresie stosowania opakowań gotowych na półkę przypomnijmy zasady, jakimi kieruje się strategia ECR, a tym samym firmy zrzeszone w organizacji ECR Europe oraz ECR Polska.

ECR w pigułce

Wspólną wizją ECR Europe jest wspólna praca w celu spełnienia oczekiwań konsumentów lepiej, szybciej i przy niższym nakładzie kosztów, w ramach wspólnego procesu biznesowego, prowadzącego do wspólnych korzyści w obrębie łańcucha wartości. W tym wypadku spełnianie oczekiwań konsumentów, jako wartość dodana na rzecz konsumenta, zwykle odnosi się do wyboru, dostępności, ceny, świeżości, jakości, stosowności, innowacji, obsługi i wygody. Ponadto konsumenci cenią łatwą dostępność informacji, umożliwiających dokonywanie przemyślanych wyborów zakupowych oraz fizycznie i/lub społecznie przyjemne środowisko zakupowe. Ramy działania dla partnerów handlowych zaangażowanych w implementację praktyki ECR to:

Generowanie popytu 

Praktyka ECR wymaga od obydwu partnerów handlowych wspólnej analizy danych o konsumentach oraz kupujących w celu wzajemnego zrozumienia i respektowania podczas rozwoju, przeglądu kategorii swoich celów marketingowych, związanych z grupą docelową. Równie ważne jest skupienie się na zapewnieniu w sposób opłacalny najbardziej odpowiedniego zestawu produktów i usług, które faktycznie zwiększają wybór i wartość dla konsumentów. Ostatecznie należy wspólnie zdefiniować zestaw wskaźników efektywności dla działalności (np. konsumencki, rynkowy, wydajnościowy i finansowy) w celu pomiaru wyników względem tych celów.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw 

Nie może funkcjonować bez przestrzegania standardów i protokołów zarządzania łańcuchem dostaw zalecanych przez ECR Europe. Opiera się ono na wspólnym zdefiniowaniu zestawu celów i procesów dla zoptymalizowania planowania, prognozowania i uzupełniania produktów, jak również logistyki w miejscu sprzedaży. Dzięki temu firma uzyskuje pełną widoczność przepływu produktu w ramach łańcucha dostaw, tak aby popyt konsumencki był zawsze zaspokojony. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych starań na rzecz przejścia na transakcje bez papierowych dokumentów (np. wykorzystując przepływ danych w celu regulowania dostaw i faktur) oraz wspólnego zdefiniowania zestawu celów i procesów dla zoptymalizowania dostępności na półce. Stosowanie wspólnie uzgodnionej metody w celu oceny całkowitych kosztów i korzyści związanych ze zmianami łańcucha dostaw umożliwia współdzielenie korzyści i ryzyka, przy uwzględnieniu całego łańcucha dostaw. Wspólne zdefiniowanie zestawu wskaźników efektywności dla działalności usprawnia także pomiar wyników względem tych celów.

Podejmowanie decyzji na podstawie informacji 

Wymiana informacji w celu wspomagania decyzji związanych z działalnością wymaga uzgodnienia wspólnego procesu, opłacalnego dla obydwu partnerów, dotyczącego systematycznego gromadzenia i/lub wymiany możliwie najlepszych informacji w zorganizowany sposób. Jej fundamentem jest również ustanowienie niedyskryminacyjnego i przejrzystego procesu oceny informacji prowadzących do podjęcia decyzji dotyczących działalności (np. KPI – kluczowego wskaźnika efektywności, karty wyników). Wszelka wymiana informacji pomiędzy partnerami handlowymi powinna być prowadzona ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkurencji.

Zorganizowanie implementacji ECR

Zasada ta opiera się na promowaniu sposobu myślenia oraz pracy ECR wśród kierownictwa i personelu. Wymaga ona dedykowania z obydwu stron odpowiednio wykwalifikowanych zasobów w celu zaimplementowania praktyki ECR, w dążeniu do uzyskania korzyści dotyczących kategorii. Nie może się ona obyć bez dokonania inwestycji w generowanie popytu, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz praktyki inicjujące ECR, wyłącznie w dążeniu do konkretnych i mierzalnych celów dotyczących działalności i kategorii. Firmy powinny wspierać praktyki ECR w swoich umowach handlowych, jednakże sama praktyka ECR może nie być powiązana z warunkami handlowym, oraz przeznaczać nagrody dla osób bądź zespołów ze zdefiniowanymi KPI (kluczowymi wskaźnikami efektywności) dla działalności.

Respektowanie przepisów dotyczących konkurencji 

ECR ma służyć interesom konsumenta, dlatego nie może być stosowana w celu ograniczania konkurencji pomiędzy dostawcami. Firmy podejmujące się realizacji projektów ECR powinny stosować praktykę ECR, przy ścisłym respektowaniu obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji. ECR Europe jest zwolennikiem silnej i uczciwej konkurencji, na poparcie czego wydane są wytyczne dotyczące konkurencji, koncentrujące się na stronie popytowej projektów, w szczególności przewidujące, że pomiędzy konkurentami nie powinna być prowadzona wymiana żadnych informacji poufnych, a w ramach samego łańcucha dostaw strony nie powinny zawierać umów, które ograniczają drugą stronę w swobodzie ustalania cen, doboru partnerów handlowych, decydowania o asortymencie produktowym i zarządzania w inny sposób sprzedażą na rzecz konsumentów lub innych klientów.

 

Opracowano na podstawie „SRP” ECR Europe.


 

 

 

 

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Opakowanie kartonowe w centrum zainteresowania świata

W ostatnich latach obserwujemy trend związany z większym zużyciem kartonu w produkcji opakowań. Ma być nie tylko pięknie, ale i ekologicznie! Luksusowo i elegancko! To właśnie w tym obszarze zabłysnąć chcą marki premium. Karton to nie mikroplastik, ale materiał, który można łatwo poddać recyklingowi.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty